O NAMA

NVO „NOVA ŠANSA U NOVOM”

osnovana 23.05.2008 godine, registrovana 14.08.2008. godine.

        je dobrovoljno organizovana, neprofitna i nepolitička organizacija koja se bavi pružanjem pomoći licima sa invaliditetom.

        U postizanju svojih ciljeva okuplja roditelje i profesionalce koji se bave različitim aspektima zbrinjavanja osoba sa razvojnim teškoćama i sve zainteresovane pojedince odnosno grupe gradjana koji zele da doprinesu boljoj integraciji osoba sa invaliditetom.

MISIJA I VIZIJA

Misija NVO “Nova šansa u Novom” je da ukaže društvu, koje je do sada nepravedno zanemarivalo potencijale osoba sa teškoćama u razvoju, da oni mogu i žele više, tj. žele poštovanje njihovih prava jednako za sve, bez obzira na različitosti koje ih karakterišu.

Vizija NVO “Nova šansa u Novom” je da djeci i mladima  sa teškoćama u razvoju,  učini dostupnijim obrazovanje i usluge socijalne i dječije zaštite kako bi postigli svoj maksimum i postali korisni članovi društvene zajednice.

ORGANI UPRAVLJANJA

Skupština

Skupština je najviši organ upravljanja.

Ovlašćenja Skupštine su: usvaja Statut udruženja; usvaja izmjene i dopune Statuta; bira i razrješava predsjednika; birа i rаzrješаvа druge organe udruženjа; odlučuje o druživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja; usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu; usvаjа godišnji finansijski izvještaj; odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestаnku rаdа i raspodjeli preostale imovine druženjа; odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa udruženja.

Skupštinu čine svi članovi/ice (54) organizacije.

Članovi Skupštine su: osnivači NVO, roditelji, djeca i mladi sa posebnim potrebama, volonteri, ljudi dobre volje

Predsjednik organizacije

Predsjednik organizacije – Vesna Odalović

Predsjednik se bira odlukom Skupštine Udruženja na mandat od dvije godine.

Pored poslova utvrđenih zakonom predsjednik Udruženja: zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruženja; odgovara za zakonitost rada;predlaže plan rada i razvoja Udruženja; predlaže program rada Udruženja; sprovodi program razvoja Udruženja; vodi poslove Udruženja saglasno odlukama Skupštine; podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja; stara se o načinu ostvarivanja javnosti rada u Udruženju; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Udruženja.

Upravni Odbor

Upravni odbor upravlja radom organizacije na način što donosi strateške odluke u svrhu razvoja i dobrobiti Centra.

Članove/ice Upravnog odbora bira Skupština na mandat od dvije godine.

Članovi/ce Upravnog odbora su:

Vukica Novaković – predsjednica

Dragana Zečević Plavanski – članica

Dušica Grubač – članica

Snežana Gojković – članica

Vesna Matijašević – članica

OSNIVAČKI AKTI

Poštovani posjetioci,

za preuzimanje PDF fajla koristite opciju Download this file u gornjem desnom uglu ekrana. Sa lijevim tasterom miša otvarate akt u novom prozoru.

PROJEKTI - CV

Djelatnost organizacije (Član 7.)

Ciljeve organizacija ostaruje preko sledećih djelatnosti:

  • organizovanje sastanaka sa roditeljima djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju;
  • definisanje saradnje sa predstavnicima škola;

Poštovani posjetioci,

za preuzimanje PDF fajla koristite opciju Download this file u gornjem desnom uglu ekrana. Sa lijevim tasterom miša otvarate akt u novom prozoru.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

PARTNERI

NAŠA EFIKASNOST U BROJKAMA

GODINA POSLOVANJA
0
USPJEŠNIH PROJEKATA
0
ČLANOVA
0
Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €